Grondexploitatie Torckdael WageningenConcepts

Als onderdeel van integrale gebiedsontwikkeling Torckdael

Risicomanagement                Samenbrengen expertise                  Grondexploitatie
Saneringsplan                         Saneringsovereenkomst                    
Uitvoeringsovereenkomsten 
BTW-vraagstuk                        Subsidies                                              Scenarioplanning
Verwervingen                           Samenwerkingsovereenkomst         Anterieure overeenkomsten
Projectcommunicatie             Omgevingsmanagement                   RO-procedures
Bouw- en woonrijp maken


Over Torckdael

Plan Torckdael ligt aan de rand van de binnenstad van Wageningen.
De locatie is in 2009 nog in bezit van de gemeente, politie Gelderland-Midden en zorgonderneming Opella. Met deze laatste partij heeft de opdrachtgever van KiC Consultancy, de Woningstichting, een intentieovereenkomst gesloten.
Op de locatie heeft vanaf 1856 tot aan 1960 een gasfabriek gestaan. In het kader van het programma sanering Gelderse gasfabrieksterreinen dient de totale locatie in 2015 gesaneerd te zijn. Aangezien de locatie meerdere eigenaren kent is verwerving van het totale gebied in het kader van het samenwerkingsrisico zeer gewenst.
Politie Gelderland-Midden is bereidt te verkopen, zij is al een aantal jaren op zoek naar een locatie waarop een nieuw bureau kan worden gerealiseerd. De gemeente Wageningen is eveneens bereidt om de locatie te verkopen en Opella wil graag op de locatie waar nu nog een verzorgingshuis staat, een nieuw complex voor verpleegd wonen realiseren.

Grex Torckdael-1-2.JPG

De opdracht

In 2009 is KiC Consultancy gestart met het opstellen van een eerste analyse met betrekking tot de bodemsanering. Daarbij werd gekozen om aanvullende onderzoeken te verrichten ten einde de bodemsanering in te perken en zicht de krijgen op de omvang. Dit was noodzakelijk omdat eerdere onderzoeken aangaven dat de bodem- en grondwatervervuiling veel omvangrijker was en zich niet alleen beperkte tot het plangebied zelf. Na afronding van deze onderzoeken is op basis van scenarioplanning een inschatting gemaakt van de omvang van de bodemvervuiling en zijn de gesprekken met de provincie Gelderland en de gemeente Wageningen opgestart. Parallel hieraan is eveneens gestart met de uitwerking van een stedenbouwkundig masterplan om het minimaal en maximaal te realiseren bouwprogramma helder te krijgen. Een en ander resulteerde in een gemeentelijke kadernota die eind 2009 door de gemeenteraad werd goedgekeurd.
Op basis van de scenario’s is daarna in overleg met gemeente en opdrachtgever het meest haalbare scenario voor wat betreft de RO-procedure verder uitgewerkt waarna afspraken met de provincie Gelderland werden gemaakt ten aanzien van de sanering. Tevens werd door KiC Consultancy de samenwerkingsovereenkomst met Opella opgesteld en droeg KiC Consultancy zorg voor de verschillende verwervingen en het omgevingsmanagement binnen het gebied. Daarna heeft KiC Consultancy namens zijn opdrachtgever de gehele grondexploitatie op zich genomen en daartoe de diverse overeenkomsten alsmede de zorg voor het bouw- en woonrijpmaken op zich genomen.
In 2012 is gestart met de sanering van de eerste fase van het plan, waarbij door de strakke inhoudelijke aansturing het proces de provincie Gelderland inmiddels heeft besloten om goedkeuring te verlenen dat het eerste deel van dit project met een schone grondverklaring opgeleverd kan worden.

Na realisatie van de bouw van fase 1 is eind 2013 gestart met de sloop van het voormalige woonzorgcentrum Rustenburg en de sanering van het eveneens voormalige gasfabrieksterrein. Naar verwachting zal het terrein in juli 2015 bouwrijp kunnen worden opgeleverd.

Visie op .........