Opstellen en uit- onderhandelen prestatie-overeenkomstConsultancy

Samenwerking              Transparantie
Grondexploitatiewet     SMART


Opstellen en uitonderhandelen van prestatieovereenkomst tussen gemeente Wageningen en de Woningstichting.


Over de prestatieafspraken.

Om het te voeren woonbeleid voor de periode 2011 2015 vast te leggen hebben de gemeente Wageningen en de Woningstichting prestatieafspraken gemaakt en in een contract vastgelegd.
De prestatieafspraken gelden tot 2015 en gaan onder andere over behoud en beheer van de sociale woningvoorraad, nieuwbouw, herstructurering, woonruimteverdeling, energieprestatie en zorg & welzijn.
Enkele concrete doelstellingen zijn het investeren in duurzame woningbouw, het realiseren van vijf maatschappelijk vastgoed projecten en de vergroting van het aanbod seniorenwoningen.

De opdracht

Omdat de Woningstichting gaat de komende jaren 220 miljoen investeren in een fors en veelzijdig nieuwbouwprogramma, waarbij duurzaam bouwen voorop staat alsmede ook voor de komende jaren een aantal herstructureringsprojecten op het programma staan. Is aan KiC Consultancy gevraagd om met name de wijze van hoe om te gaan met duurzaamheid en de verrekening van kosten in de grondexploitatie c.q. investeringen in de openbare ruimte met de gemeente uit te onderhandelen. Dit met als doel, voor beide partijen, een prestatiecontract te krijgen waarin uitgangspunten, voorwaarden en methodiek op een transparante en eenduidige wijze is vastgelegd.

Visie op .........